Strona główna
Kadra
Klasy SP
Zajęcia pozalekcyjne
Kluby i Stowarzyszenia
  Klub Europa
  Klub Języka Angielskiego
  Klub 4-H Panda
  Stowarzyszenie "Promyk"
Ściągnij
Ogłoszenia
Galeria
Księga gości
Przydatne linki

SKE "EUROPA"


OTO WŁADZE KLUBU:
Prezes: Magda Moch
Zastępca: 
Sekretarz: 
Kronikarz: Agnieszka Garbaciak

 

PLAN PRACY
SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO
„EUROPA”

w roku szkolnym 2008/2009

 

 

       CEL GŁÓWNY

 

Przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do świadomego, racjonalnego kształtowania swojej przyszłości oraz do kreatywnego i aktywnego udziału w życiu zbiorowym z wykorzystaniem możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej

 

 

        CELE SZCZEGÓŁOWE

 

  • nabór nowych członków
  • poszerzanie i upowszechnianie informacji na temat UE
  • eksponowanie i rozwijanie własnej tożsamości narodowej
  • kształcenie postawy patriotycznej
  • kształtowanie świadomości europejskiej oraz postawy tolerancji i szacunku wobec innych kultur
  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole, wyrażania własnych opinii i prezentowania swoich dokonań
  • kształcenie umiejętności korzystania z programów komputerowych i Internetu
  • przestrzeganie zasady zakazu wszelkiej dyskryminacji

   

Lp.

Zadania i sposoby realizacji

Termin realizacji

Uwagi

1.

Nabór nowych członków – informacje na gazetce klubu, zapoznanie z planem pracy.

IX

 

2.

Zebranie organizacyjne – zapoznanie ze statutem, wybór władz klubu, przedstawienie planu pracy na rok szkolny 2008/2009 oraz przydział zadań.

IX

 

3.

Udział w konkursach ogłaszanych przez różne instytucje związane z UE

cały rok

4.

Aktualizacja gabloty SKE – aktualizowanie na bieżąco gazetki Klubu, pozyskiwanie i prezentacja  materiałów.

cały rok

 

5.

Praca nad projektem "Dziękuję, nie palę"

II półrocze

 Uregulowania prawne w UE dotyczące nikotynizmu 

6.

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego

Rok 2008

Kampania informacyjna

7.

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Promyk”

XII

 Wyjazd do ECI w Poznaniu

8.

Szkolny quiz o dyskryminacji

II

Konkurs dla zespołów klasowych

9.

Konkurs plastyczny. Proponowany temat: „Logo klubu”

III

Tematyka do uzgodnienia

10.

Wyjazd do Europejskiego Centrum Informacji – wyjazd do Pleszewa.

IV

Zainteresowani członkowie

11.

Przygotowanie inscenizacji na Dzień Europejski – „Krótka Historia Europy”.

V

 

12.

Współpraca z biblioteką szkolną – współredagowanie gazetek, spotkania klubowe itd.

cały rok

 

13

Udział w kolejnej edycji „Moja szkoła w UE”

X-IV