Strona główna
Klasy SP
Zajęcia pozalekcyjne
Stowarzyszenie
Ściągnij
Ogłoszenia
Galeria
Księga gości
Przydatne linki

Logo Stowarzyszenia "Promyk"

  Wielki sukces Stowarzyszenia w 2020r.

  18 grudnia odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla najlepszych organizacji pozarządowych pod względem zarządzania zasobami i innowacyjności działań. Konkurs przeprowadził Uniwersystet Ekonomiczny w Poznaniu, a nagrodę pieniężną ufundowała Fundacja im. Ernsta-Bernda Blümle mieszcząca się w Szwajcarii.

  Proces konkursowy trwał od lipca 2020 i składał się z dwóch etapów. Podczas pierwszego etapu komisja konkursowa wybrała 9 najlepszych organizacji. Następnie przeprowadzono bardzo wnikliwy audyt w formie wywiadów z zarządzającymi, partnerami oraz poprzez wnikliwy przegląd dokumentacji. W rezultacie 18 grudnia przeprowadzono konferencję na temat zagrożeń funkcjonowania organizacji pozarządowych w dobie pandemii, a także prezentację osiągnięć finałowych organizacji. Prowadzaca galę prof. dr hab. Aldona Andrzejczak podkreśliła, że głownym czynnikiem decydującym o wyborze laureatów była sprawność i innowacyjność zarządzania organizacją, a pierwszą nagrodę w wysokości 10 tys. zł przyznała Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci "Promyk" w Broniszewicach. Nagroda wiąże się również z rekomendacją zwyciezców do dalszej współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

   

   

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci z okręgu podlegającemu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu.
2. Udzielanie pomocy dzieciom.
3. Prowadzenie działalności na rzecz edukacji i wychowania.
4. Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci.

 • Data wpisania organizacji do rejestru stowarzyszeń:16 czerwca 2004

Władze:
ZARZĄD:
PREZES Ewa Witczak
ZASTĘPCA PREZESA:Paweł Maczmarek
SKARBNIK: Alina Łuczak
SEKRETARZ:
Iwona Frąckowiak
Członek: Mariusz Wieczorek

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Broniszewicach 44a.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z niej decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Organizacja wypoczynku dla dzieci z okręgu podlegającemu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu.
2. Udzielanie pomocy dzieciom.
3. Prowadzenie działalności na rzecz edukacji i wychowania.
4. Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci.
5. Prowadzenie zajęć w zakresie amatorskiej kultury fizycznej.
6. Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie lub współorganizowanie kolonii lub półkolonii dla dzieci oraz innych wyjazdów i form wypoczynku.
2. Udzielanie zapomóg, pomocy rzeczowej, prawnej i innej dla dzieci.
3. Informowanie opinii publicznej o problemach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
4. Organizowanie uroczystości z okazji świąt narodowych, itp.
5. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych od osób fizycznych i prawnych.
6. Organizowanie bazy sportowo-rekreacyjnej i zawodów sportowych.
7. Współpraca ze stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi, zdrowotnymi, instytucjami życia publicznego oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.
8. Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi oraz instytucjami realizującymi pokrewne zadania.
9. Współpraca z organizacjami kultywującymi tradycje patriotyczne i regionalne.
10. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz samorządowych, administracyjnych, oświatowych i innych.
11. Wspieranie rozwoju dzieci zdolnych i pomoc dzieciom z dysfunkcjami i z rodzin dysfunkcyjnych.

Realizacja celów Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków.

Środki na realizację zadań Stowarzyszenie czerpie ze składek członkowskich, darowizn, dotacji i z ofiarności publicznej.

CZŁONKOSTWO

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela albo pełnomocnika.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
c) zgłaszać uwagi i wnioski zmierzające do zwiększenia efektywności działania Stowarzyszenia,
d) głosować we wszystkich sprawach poddanych pod głosowanie.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) regularne opłacanie składek członkowskich,
b) aktywny udział w realizacji statutowych zadań i celów,
c) przestrzeganie Statutu, regulaminów uchwał organów Stowarzyszenia.

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego ma prawo:
a) brać udział z głosem doradczym w zebraniach i pracach Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań, przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są od opłacania składek członkowskich.

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
f) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które członkostwo nadały.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. c - e orzeka Zarząd, który zobowiązany jest powiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazuje na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Stowarzyszenie „Promyk” funkcjonuje od 16 czerwca 2004.